[Đồng nhân]Tiểu lâu truyền thuyết

[Đồng nhân]Tiểu lâu truyền thuyết

Biên dịch: QT

Hiệu chỉnh và biên tập: nntcm

6da9a744ad34598223c80cfd0ef431adcaef8490

*Một phút nông nổi sau lần đọc lại Tiểu Lâu và những đồng nhân hiện có*

*Để tạm cho đẹp, làm xong sẽ đăng, không làm xong thì lặng lẽ dìm =)))))*

I. Phương Khinh Trần no harem =)))))

1. [Yên Phương/Tần Phương]Dưới gốc cây hòe già

Chỉ nguyện mười năm đưa đò,
trăm năm chung gối,
ngàn năm se duyên.

Trích Vấn Phật, dịch bởi Tần

1-2-3-4 | 5-6-7-8 | 9-10

11 | 12 | 13 |14

2. [Phương Sở] Trong cơn mưa thu

3. [Phương Triệu] Những tháng năm xưa cũ

4. [Tuyển tập ngăn ngắn]

*đã lược bỏ Phương Khánh và Phong Trần [đã từng đần mặt khi biết có Phong Trần đảng và càng đần mặt hơn khi phát hiện Phong Trần đảng cũng có kha khá thành viên (o_o) ]*

II.